Tidtabeller och biljetter Busstidtabeller Bussbiljetter Rabattvillkor Tjänster Anvisningar och villkor Vanliga frågor Resetjänster Priser Pakettjänster Skicka paket Tilläggstjänst Förpacka paketet korrekt Försändelseuppföljning Priser Ta emot paket Transportvillkor Frågorna om pakettjänsterna Betjäningsställen Söktjänst för serviceställen Betjäningställenätverk Företag Transport- och frakttjänster Tjänster för näthandelsföretag Företagsforsäljning

Tidtabeller och biljettköp

Försändelseuppföljning

TFÄ

TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN I BUSS MED PASSAGERARE

Alla transporter genomförs i enlighet med lagarna i boken Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä 2017 samt statsrådets och kommunikationsministeriets förordningar. Därtill iakttas alla anvisningar och föreskrifter samt begränsningar per klass som finns i Matkahuoltos VAK-broschyr.

FARLIGA ÄMNEN OCH FÖREMÅL SOM BUSSFRAKT:

Avsändarens ansvar

Avsändaren är ansvarig för, att det ämne eller föremål denne har överlåtit för transport, dess förpackning och förpackningens märkningar, samt anteckningarna på adresskortet uppfyller de givna förordningarna.

Mängden farliga ämnen som skall transporteras

 • de maximala mängderna anges som bruttovikter, ifall inget annat nämns
 • den sammanlagda mängden farliga ämnen och föremål, vilken transporteras som fraktförsändelse i buss, får inte överstiga 200 kg

Begränsningarna per klass:

Explosiva ämnen

Explosiva ämnen i farlighetsklass 1.4 S får transporteras sammanlagt högst 20 kg (netto, dvs. nettomängden explosivt ämne). Övriga explosiva ämnen transporteras inte som bussfrakt. Förpackandet skall ske enligt bilagorna A och B i ministeriets förordning eller produkterna ska vara inslagna i så, att inget innehåll kan komma ut ur förpackningen.

Gaser

Icke toxiska gaser i klass 2 får transporteras sammanlagt högst 60 kg. Vid samtransport av till klassificeringskod 1O hörande syre och till klassificeringskod 4F hörande acetylen, får mängden vara högst en 20 liters gastub av vardera gasen, vilka stöttas upp, så att de förblir orörliga. Transport av toxiska gaser (grupperna T, TF, TC, TO, TFC, TOC) är förbjuden.

Brinnande vätskor

Brinnande vätskor som hör till förpackningsgrupperna II och III i klass 3 får transporteras till en mängd av sammanlagt högst 100 liter, varav högst 60 liter får utgöras av brinnande vätskor i förpackningsgrupp II. Transport av brinnande vätskor, vilkas kollin är försedda med varningsetiketter enligt klass 3 och dessutom med varningsetiketter enligt klasserna 6.1 eller 8, är förbjuden.

Lättantändliga fasta ämnen

Kollin, vilka innehåller ämnen i klass 4.1, och vilka endast är försedda med varningsetikett enligt klass 4.1, får transporteras sammanlagt högst 50 kg. Transport av övriga ämnen i klass 4.1 är förbjuden.

Svagt toxiska och frätande ämnen

Svagt toxiska och svagt frätande ämnen i klasserna 6.1 och 8, vilka hör till förpackningsgrupp III och förorsakar liten fara, får transporteras till en mängd av sammanlagt högst 20 kg.

Radioaktiva ämnen

Kollin innehållande radioaktiva ämnen i klass 7 vilka är försedda med varningsetikett 7A samt sådana kollin vilka inte kräver varningsetikett får transporteras till en mängd av sammanlagt högst 50 kg.

Övriga farliga ämnen och föremål

Ämnen och föremål i klass 9 får transporteras sammanlagt högst 50 kg.

ÖVRIGA ÄMNEN, VILKA KLASSIFICERAS SOM FARLIGA, TRANSPORTERAS INTE SOM BUSSFRAKT.

 

Försändelser omfattande mängder, vilka överskrider klassvis specificerade mängder

Om man önskar sända större mängder farliga ämnen än vad som regleras enligt klasserna ovan, ska dessa mängder delas upp på flera adresskort så att gränsvärdena per försändelse inte överskrids. Härvid sker transporten med flera bussturer.

Dokument, vilka skall bifogas till TFÄ-försändelser

Vid sändning av försändelser innehållande farliga ämnen per bussfrakt används Matkahuoltos adresskort, webbadresskort eller EDI-paketkort. På korten antecknas de uppgifter som enligt lagen ska anges om det transporterade ämnet eller föremålet.

Sampaketering av ämnen tillhörande olika klasser

Vid sampackning skall de i tabell A i ministeriets förordning angivna, och i kapitel 4.1.10 preciserade anvisningarna följas.

Sändning av ämnen tillhörande olika klasser med samma adresskort

För transport tillåtna och i ovan nämnda tabell angivna ämnen får sändas som bussfrakt med samma adresskort förpackade i separata kollin.

Förbud mot samlastning

Tillåtna och i ovan nämnda tabell angivna försändelser får samlastas vid sändning som bussfrakt.

Ämnen som skall transporteras som begränsade mängder (LQ) och/eller reducerade mängder (EQ)

Vid sändning av farliga ämnen som förpackats i begränsad mängd (LQ) ska avsändaren uppge LQ-mängdens totala bruttomassa för Matkahuolto på ett spårbart sätt före transporten. Uppgifterna anges i fältet för innehåll/TFÄ på adresskortet eller vid försändelsens webbregistrering eller i EDI-meddelandet. Till exempel: ”LQ-mängdernas totala bruttomassa 10 kg”. Uppgifterna kan inte meddelas muntligen per telefon eller på annat sätt.

Om det är fråga om undantagsmängder (EQ) anges i fältet för innehåll/TFÄ på adresskortet ”Farliga ämnen i undantagsmängd”.

De ämnen som ska transporteras som begränsade mängder och/eller undantagsmängder beaktas i beräkningen av den sammanlagda mängden farliga ämnen och föremål som får transporteras på bussen. Denna mängd får inte överstiga 200 kg.

Angivelser på adresskortet

På adresskortet skall följande uppgifter anges vid transport av farliga ämnen:

 • FN-numret för farliga ämnen vilket föregås av bokstäverna ”UN”
 • ämnets eller föremålets officiella namn enligt punkt 3.1.2 i ministeriets beslut
 • transportklassen och eventuell ytterligare klassificering eller farlighetsklassen vid explosiva ämnen i klass 1, efter vilken omedelbart antecknas bokstaven för kompatibilitetsklassen
 • förpackningsklassen, ifall sådan har definierats för ämnet eller föremålet
 • förkortningen TFÄ (eller VAK eller ADR eller RID)
 • kolliantalet och deras beskrivning
 • den sammanlagda mängden farliga ämnen samt måttenhet (volym eller bruttovikt eller nettovikt)
 • avsändarens namn och adress
 • mottagarens namn och adress
 • eventuell anmälan som förutsätts i separata avtal
 • eventuellt specialvillkor som gör att ämnet eller föremålet inte omfattas av de övriga TFÄ-bestämmelserna. 

Transportavgift för farliga ämnen

För försändelser innehållande farliga ämnen debiteras en specialhanteringsavgift.

Transportbegränsningar för farliga ämnen

Transport av sådana försändelser tas inte emot, vilkas

 • innehåll inte får transporteras som bussfrakt
 • fraktsedelanteckningar eller varningsetiketter på kollina är bristfälliga
 • förpackning vid yttre granskning visar sig vara bristfällig eller läckande

Varningsetiketter

Kollin märkta med nedanstående varningsetiketter kan transporteras som bussfrakt.

 

rajahteet_1_4_rot.png kaasut_2.1.png kaasut_2_2_rot.png palavat_nesteet_3_rot.png helposti_syttyvat_aineet_4_1_rot.png gefahrgutzeichen_giftige_stoffe_.jpg

 

radioaktiivinen_7A_rot.png syovyttava_8_rot.png muut_vaaralliset_aineet_9_rot.png Luokka 9A.png LQ_rot.png ymparistolle_vaaralliset_aineet_rot.png

 

Litiumakkujen tai kennojen kollimerkintä.png    Poikkeusmäärien kollimerkintä.png tama_ylospain.png

 

FARLIGA ÄMNEN OCH FÖREMÅL SOM RESGODS:

I fråga om farliga ämnen och föremål som transporteras som resgods i buss tillämpas bestämmelserna i 28 § i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg (194/2002).

Passageraren ska underrätta föraren eller transportören om farliga ämnen och föremål som transporteras som resgods. De ska i första hand fraktas i bagageutrymmet under resan så att de inte orsakar fara.

TRANSPORT AV MEDICINSKT SYRE:

Syre som en passagerare behöver under resan av medicinska skäl (UN 1072 SYRE, KOMPRIMERAD eller UN 1073 SYRE, KYLD, FLYTANDE) får avvikande från bestämmelserna i bilaga A och B till lagen om transport av farliga ämnen på väg transporteras enligt följande:

Gasflaskorna måste vara förenliga med bestämmelserna om konstruktionen, besiktningen, godkännandet och märkningen av gasflaskor

Pakettjänstens betjäningsnummer: 0800 132 582 må-fre kl 8.00–18.00
helposti_syttyvat_aineet_4_1_rot.png
fi| sv| en