Aikataulut ja liput Bussiaikataulut Bussiliput Alennukset Matkustajapalvelut Ohjeet ja ehdot Usein kysyttyä Matkapalvelut Hinnat Bussiliput-mobiilisovellus Matkakorttikauppa Pakettipalvelut Lähetä paketti Pakettien lähetysvaihtoehdot Lisäpalvelut Pakkaaminen Lähetysten seuranta Pakettien hinnat käteisasiakkaille Ulkomaan paketit käteisasiakkaille Vastaanota paketti Kuljetusehdot Usein kysyttyä Pakettipalvelut Näin käytät pakettiautomaattia Toimipisteet Toimipistehaku Toimipisteverkosto Yrityksille Kuljetus- ja rahtipalvelut Usein kysyttyä, sopimusasiakkaat Palvelut verkkokauppayrityksille Yritysmyynti kuljetus- ja rahtipalvelut Matkapalvelut Myynti Matkapalvelut

Aikataulut ja lipun osto

Lähetysten seuranta

Lähetä paketti

Vaaralliset aineet - VAK

KULJETUKSET HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA LINJA-AUTOSSA

Kuljetuksissa noudatetaan Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä 2017 –lakikirjan lakeja ja valtioneuvoston sekä liikenne- ja viestintäministeriön asetuksia. Lisäksi noudatetaan Matkahuollon VAK-esitteessä olevia ohjeita ja määräyksiä ja luokkakohtaisia rajoituksia.

VAARALLISET AINEET JA ESINEET BUSSIRAHTINA:

Lähettäjän vastuu

Lähettäjä on vastuussa siitä, että hänen kuljetettavaksi jättämänsä aine tai esine, sen pakkaus ja pakkausmerkinnät sekä osoitekorttimerkinnät ovat asetuksen nojalla annettujen asetusten mukaisia.

Kuljetettavien vaarallisten aineiden määrät

 • enimmäismäärät ilmoitetaan bruttopainoina ellei toisin mainita
 • rahtilähetyksinä kuljetettavien vaarallisten aineiden ja esineiden yhteismäärä linja-autossa ei saa olla suurempi kuin 200 kg

Luokkakohtaiset rajoitukset

Räjähteet

Vaarallisuusluokan 1.4 S mukaisia räjähteitä yhteensä enintään 20 kg (netto, tarkoittaa räjähdysaineen nettomäärää). Muita räjähteitä ei bussirahtina kuljeteta. Pakkaaminen tulee tehdä ministeriön asetuksen liitteiden A ja B mukaisesti tai tuotteiden tulee olla pakattuna lujaan päällykseen siten, ettei pakkauksen sisällöstä pääse mitään ulos.

Kaasut

Luokan 2 muita kuin myrkyllisiä kaasuja saa olla enintään 60 kg, josta määrästä luokituskoodin 1O mainittua happea ja luokituskoodin 4F asetyleeniä yhdessä kuljetettaessa saa olla kuitenkin enintään tilavuudeltaan 20 litran vetoisissa pulloissa kumpaakin kerrallaan enintään yksi pullo tuettuina siten, etteivät ne pääse liikkumaan. Myrkyllisten kaasujen (ryhmät T, TF, TC, TO, TFC, TOC) kuljetus on kielletty.

Palavat nesteet

Luokan 3 pakkausryhmän II ja III palavia nesteitä saa olla yhteensä enintään 100 litraa,
josta määrästä pakkausryhmään II kuuluvia palavia nesteitä saa olla yhteensä enintään
60 litraa. Palavien nesteiden, joiden kollit on varustettu luokan 3 varoituslipukkeiden lisäksi
lipukkeella 6.1 tai 8, kuljetus on kielletty.

Helposti syttyvät kiinteät aineet

Luokan 4.1 aineita sisältäviä kolleja, jotka on varustettu ainoastaan varoituslipukkeella 4.1,
saa olla yhteensä enintään 50 kg. Luokan 4.1 muiden aineiden kuljetus on kielletty.

Lievästi myrkylliset ja syövyttävät aineet

Luokkien 6.1 ja 8 vähäistä vaaraa aiheuttavia pakkausryhmään III kuuluvia lievästi myrkyllisiä ja lievästi syövyttäviä aineita saa olla yhteensä enintään 20 kg.

Radioaktiiviset aineet

Luokan 7 radioaktiivisia aineita sisältäviä varoituslipukkeella 7A varustettuja kolleja sekä kolleja, joihin varoituslipuketta ei vaadita, saa olla yhteensä enintään 50 kg

Muut vaaralliset aineet ja esineet

Luokan 9 aineita ja esineitä saa olla yhteensä enintään 50 kg.

MUITA VAARALLISIKSI AINEIKSI LUOKITELTUJA AINEITA EI KULJETETA BUSSIRAHTINA.

Luokkakohtaisia määriä suuremmat lähetysmäärät

Mikäli halutaan lähettää em. luokkakohtaisia rajoituksia suurempia määriä vaarallisia aineita, tulee ne jakaa useammalle osoitekortille siten, että lähetyskohtaisesti em. määriä
ei ylitetä. Tällöin ne kuljetetaan useammassa bussivuorossa.

VAK-lähetykseen liitettävät asiakirjat

Vaarallisia aineita sisältävän lähetyksen lähettämisessä bussirahtina käytetään Matkahuollon osoitekorttia, web-osoitekorttia tai EDI-tiedonsiirron pakettikorttia, joihin on merkitty säädetyt tiedot kuljetettavaksi jätetyistä aineista tai esineistä.

Eri luokkiin kuuluvien aineiden yhteen pakkaaminen

Yhteen pakkaamisessa on noudatettava ministeriön asetuksen taulukko A:ssa edellytettyjä ja luvussa 4.1.10 täsmennettyjä määräyksiä.

Eri luokkiin kuuluvien aineiden lähettäminen samalla osoitekortilla

Bussirahtina lähetettäväksi sallittuja em. luettelossa mainittuja aineita saa lähettää eri kolleihin pakattuna samalla osoitekortilla.

Yhteenkuormauskiellot

Bussirahtina lähetettäväksi sallittuja em. luettelossa mainittuja lähetyksiä saa yhteenkuormata.

Rajoitettuina määrinä (LQ) ja/tai poikkeusmäärinä (EQ) kuljetettavat aineet

Lähettäjän on rajoitetuissa määrin pakattuja vaarallisia aineita lähettäessään ilmoitettava Matkahuollolle LQ-määrien kokonaisbruttomassa jäljitettävällä tavalla ennen kuljetusta. Tiedot ilmoitetaan osoitekortin sisältö/VAK-kentässä tai lähetyksen Web-tallennuksessa tai EDI-sanomassa. Esimerkiksi: ”LQ-määrien kokonaisbruttomassa 10 kg”. Suullinen ilmoitus puhelimella tai muuten ei käy.

Poikkeusmääristä (EQ) merkitään osoitekortin sisältö/VAK-kenttään ”Vaarallisia aineita poikkeusmäärinä”.

Rajoitettuina määrinä ja/tai poikkeusmäärinä kuljetettavat aineet otetaan mukaan laskettaessa kuljetettavien vaarallisten aineiden ja esineiden yhteismäärä linja-autossa. Vaarallisten aineiden ja esineiden yhteismäärä linja-autossa ei saa olla suurempi kuin 200 kg.

Osoitekorttimerkinnät

Vaarallisesta aineesta tulee merkitä osoitekorttiin seuraavat tiedot:

 • vaarallisen aineen YK-numero, jota edeltää kirjaimet ”UN”
 • aineen tai esineen virallinen nimi ministeriön päätöksen kohdan 3.1.2 mukaisesti
 • kuljetusluokka ja mahdollinen lisäluokitus tai luokan 1 räjähteiden vaarallisuusluokka, jonka jälkeen välittömästi yhteensopivuusluokan kirjain pakkausryhmä, jos se aineelle tai esineelle on määritelty
 • lyhenne VAK (tai ADR tai RID)
 • kollien lukumäärä ja kuvaus
 • vaarallisten aineiden kokonaismäärä ja mittayksikkö (tilavuus tai bruttomassa tai nettomassa) 
 • lähettäjän nimi ja osoite
 • vastaanottajan nimi ja osoite
 • mahdollisten erillissopimusten edellyttämä ilmoitus
 • mahdollinen erityismääräys, joka vapauttaa aineen tai esineen muista VAK-säännöksistä.

Vaarallisten aineiden kuljetusmaksu

Bussirahdin hinta määräytyy lähetyksen painon mukaisesti. Lisäksi vaarallisten aineiden lähetyksistä peritään erilliskäsittelymaksu.

Vaarallisten aineiden kuljetusrajoitukset

Kuljetettavaksi ei oteta lähetyksiä, joiden

 • sisältöä ei saa kuljettaa bussirahtina
 • osoitekorttimerkinnät tai kollien varoituslipukkeet ovat puutteelliset
 • kollien pakkaus on ulkoisesti havaittavissa puutteelliseksi tai vuotavaksi  

Varoituslipukkeet

Bussirahtina voi kuljettaa alla olevilla varoituslipukkeilla varustettuja kolleja.

 

rajahteet_1_4_rot.png kaasut_2.1.png kaasut_2_2_rot.png palavat_nesteet_3_rot.png helposti_syttyvat_aineet_4_1_rot.png gefahrgutzeichen_giftige_stoffe_.jpg

 

radioaktiivinen_7A_rot.png syovyttava_8_rot.png muut_vaaralliset_aineet_9_rot.png Luokka 9A.png LQ_rot.png ymparistolle_vaaralliset_aineet_rot.png

 

Litiumakkujen tai kennojen kollimerkintä.png   Poikkeusmäärien kollimerkintä.png tama_ylospain.pngVAARALLISET AINEET JA ESINEET MATKUSTAJIEN MATKATAVARANA:

Vaarallisten aineiden ja esineiden kuljetukseen linja-autossa matkustajien matkatavarana sovelletaan, mitä vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (194/2002) 28§:ssä säädetään.

Matkustajan on ilmoitettava kuljettajalle tai kuljetuksen suorittajalle matkatavarana linja-autossa kuljetettavista vaarallisista aineista ja esineistä. Ne sijoitetaan ensisijaisesti tavaratilaan kuljetuksen ajaksi siten, ettei niistä aiheudu varaa.

LÄÄKINNÄLLISEN HAPEN KULJETUS:

Matkustajan matkan aikana lääkinnällisistä syistä tarvitsemaa happea (UN 1072 HAPPI, PURISTETTU tai UN 1073 HAPPI, JÄÄHDYTETTY NESTE) saa kuljettaa Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä lakikirjan liitteen A ja B säännöksistä poiketen seuraavasti:

Kaasupullojen on täytettävä lakikirjan säännösten rakennetta, tarkastusta hyväksymistä sekä merkintää koskevat säännökset.

fi| sv| en